Otevírací doba: 10:30 - 15:00   -   Využijte našeho Chatbota vpravo dole pro základní informace.


Úvod » Články, rady, návody » Kdy a proč vyvložkovat komín

Kdy a proč rekonstruovat a vložkovat komín

Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nově definuje povinnosti majitelů budov starat se o komíny a jejich bezpečný technický stav. Nové nařízení vlády bylo vyvoláno novou masivní výstavbou a rekonstrukcemi budov a do té doby již dávno nedostačující legislativou.

Nové nařízení vlády však přineslo kromě jasně definovaných povinností i nové právo – komín si můžeme vyčistit i sami a není to vůbec složité. Ovšem pouhé vyčištění komína mnohdy nestačí a revizi a některé náročnější úkony při čištění komínů musí vždy provádět odborník. O rekonstrukci či vložkování komína nemluvě. V případě starých domů se starými komíny pak kominík při revizi často doporučí právě vyvložkování komína.Co se starým komínem?


Pokud je komín již silně zanesen a nestačí jeho pouhé vyčištění, lze přistoupit na jeho vypálení, což je však nejnebezpečnější možnost, vyfrézování, vymazání , kompletní stavba nového komína a nebo právě oproti nové výstavbě levnější, ovšem stejně funkční vyvložkování. A právě vyvložkování komína je nejpoužívanějším způsobem jeho rekonstrukce, respektive úpravy. Komínová vložka zamezuje prosakování vlhkosti, vodních par a spalin pláštěm komínového tělesa. Jinak by došlo k nežádoucím dehtovým skvrnám, které jsou viditelné na omítkách starších komínů.

Před vložkováním kominík posuzuje stávající komínové těleso a rozhodne, zda musíme komín opravit, kde a jak. Komíny se vložkují shora a bourací práce jsou prováděné pouze v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína (zde se osazuje takzvaný T-díl) a u paty komínového tělesa (zde se montuje spodní zakončení komínové vložky - jímka na kondenzát a obslužná vymetací dvířka).


Kdy je třeba komín vyvložkovat

- Když je tah komína špatný.
- Když je v místnostech cítit zápach spalin.
- Když je komínový průduch ve špatném technickém stavu, který neodpovídá předpisům.
- Když je původní komínový průduch a nebo vložka na konci své životnosti.
- Když přecházíme na jiné palivo.
- Když průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
- Když stěny komínového tělesa narušuje vlhko - kondenzát ze spalin.

Když měníme spotřebič. Moderní spotřebiče způsobí ve starém jednovrstvém komíně bez vložky problém. Palivo v nich hoří lépe, ze spotřebiče odchází chladnější spaliny a ty mohou v neprohřátém komíně kondenzovat.

Moderní spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva, kladou vysoké nároky na odtah spalin. Významnou roli na volbu vhodného materiálu komínové vložky hraje především nasákavost, odolnost vůči vlhkosti a agresivnímu prostředí a v neposlední řadě odolnost proti vyhoření. Všechny tyto parametry skvěle splní právě naše kvalitní nerezová komínová vložka. Vyvložkování je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu.

Vložkování komínů je dokonalý, rychlý a cenově výhodný způsob rekonstrukce zejména starších komínů. Celá podstata vložkování spočívá v tom, že se stávající komínový průduch opatří novou nerezovou vložkou příslušného rozměru, která zaručí, že Váš komín získá všechny potřebné parametry a především bude bezpečný. Vyvložkování komínu je dobrá investice do budoucnosti celého domu.


Montáž


Samotná montáž komínové vložky nepředstavuje žádný zásadní problém. U většiny komínů ji lze instalovat do původního průduchu bez větších úprav. V případě, že je průměr stávajícího průduchu nedostatečný, existují dvě možnosti, jak komín nově vyvložkovat.

Stávající komín se z jedné strany příčně ubourá tak, aby bylo možné do zdiva komínu vložit komínovou vložku.

Pokud není možné, případně není vhodné bourací práce uskutečnit, spojíme se s odbornou firmou, která provádí frézování komínů a průduch necháme vyfrézovat.

Frézováním dosáhneme dostatečné šířky průduchu pro komínovou vložku. Frézují se komíny silně zanesené dehtem (komínový průduch se frézováním vyčistí a zbaví nánosu dehtu) a případně i komíny, které mají vnitřní průměr pro vložku příliš malý. Je ovšem třeba vložku do komína zasunout. Frézování může být doporučeno i kvůli zlepšení tahu příliš nízkého komína. V každém případě je frézování komína zásadně levnější než jeho bourání a výstavba nového. Jeden komínový průduch přitom lze vyfrézovat a vyvložkovat za 1 den.


Návod na montáž komínové vložky

Do stávajícího, řádné vyčištěného komínového tělesa připravíme montážní otvory. Ve většině případů postačí vysekat dva otvory a to jeden pro sopouch (napojení) a druhý pro kontrolní otvor + vymetací dvířka, případně vysekáme otvor pro osazení středících objímek.

Komínová vložky a ostatní tvarovky jsou na jednom konci rozšířené (hrdlo). Toto hrdlo je vždy při montáži nahoře. Spojování komínových vložek se provádí ´po vodě´. Každý spoj musí být pevný (nýtovaný) a těsný a musí být zajištěn tak, aby při čištění komínových vložek nemohlo dojít k jejich rozpojení. Hloubka hrdla 80 mm zaručuje dostatečně těsný, pevný a hladký spoj. Průměr komínové vložky se nesmí zmenšovat ani zvětšovat. Vložkování musí být provedeno tak, aby byla zajištěna dilatace nerezové vložky v komínovém průduchu. (vložka nesmí být zazděna ´na tvrdo´).

Samotnou montáž komínových vložek začneme usazením kondenzační jímky. Do tohoto sběrače kondenzátu vsuneme komínový díl s kontrolním otvorem. Poté následuje napojovací ´T´kus (sopouch), který usadíme do požadované výšky pro napojení topidla. Případný výškový rozdíl mezi sopouchem a komínovým dílem s kontrolním otvorem vyřešíme přiměřeným zvednutím již dříve usazených nerezových dílů (jímka a díl s kontrolním otvorem), anebo může být tento výškový rozdíl vyrovnán nerezovou vložkou, kterou vsuneme právě mezi komínový díl s kontrolním otvorem a sopouch. Tyto vložky dodáváme ve třech různých délkách. Nerezovou vložku je možné případně zkrátit úhlovou bruskou.
Kondenzační jímku a díl s kontrolním otvorem doporučujeme pro lepší stabilitu komínové vložky pevně zazdít. V místě, kde ´T´kus prostupuje stěnou je nutné tento sopouch obalit tepelnou izolací o síle cca 15 mm. Při zazdění tak vznikne dostatečný prostor pro dilataci komínové vložky.

Po usazení a zazdění ´T´kusu (sopouch) pokračujeme s dalšími vložkami. Komínové vložky můžeme spouštět z místa vyústění komínu. Při spouštění je vhodné použít spouštěcí třmen, který uchytíme na první spouštěné vložce. Při spouštění nerezových komínových vložek je nutné dbát na správné orientaci (hrdlo nahoře). Druhou možností je komínové vložky vsunout do komínového průduchu ze spodu. Při této variantě je nutné vybourat v komínovém tělese dostatečný otvor pro vsunutí nerezových vložek.

Vybourané montážní otvory ve zdivu komínového pláště je nutno zazdít do úrovně stávajícího zdiva a povrch omítnout štukovou omítkou.

U vložkovaných komínů musí konstrukční řešení krycí desky zajistit, aby do mezery mezi komínovým pláštěm a komínovou vložkou nevnikala srážková voda.

Provedení krycí desky komína musí zabezpečit dilataci komínové vložky v komínovém průduchu. Je-li ukončena komínová vložka pod krycí deskou, má být mezi krycí deskou a komínovou vložkou dilatační mezera nejméně 5 mm na 1 M délky vložky.


Závěr

Před uvedením spotřebiče do provozu musí být na spalinovou cestu vystavena re¬vizní zpráva dle NV č. 91/2010 Sb. Výše uvedený technologický postup vložkování komínů pevnými komínovými vložkami odpovídá současným poznatkům a uznaným pravidlům techniky. Odchýlení se od tě¬chto předpisů při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto předpisů činíte na vlastní odpověd¬nost.

Doporučujeme vždy před vložkováním či výstavbou nového komína kontaktovat zkušeného kominíka či odbornou firmu a dbát jejich rad ohledně konstrukčního řešení, vhodného průměru a síly materiálu!


Na čištění nerezového komína používáme výhradně nerezové štětky!

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NWNiODViZT